19 Всього використано наукових розробок 430 Наукових розробок в середньому на дисципліну – 23страница1/6
Дата26.10.2016
Размер0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Наукові результати

професора Сонька С.П., впроваджені в навчальний процес

за період з 1990 по 2013 роки
Всього підготовлено дисциплін - 19

Всього використано наукових розробок - 430

Наукових розробок в середньому на дисципліну – 23

Із зазначених розробок, розміщені на сайті УНУС (або на інших сайтах) в повнотекстовому варіанті помічені *

з/п


Назва наукової розробкиНазва

№№ модуля чи теми


Загальна кількість розробок

1

Екологічна економіка

1.

Оценка воздействия растениеводства на ландшафты Харьковской области./ Географические основы рационального приро-допользования. Отчет по НИР №ГР 0187.0000253.-Харьков, 1990.- С.100-113.

Екологічна економіка


Зм

модулі 2,5,6
13

2

Оценка воздействия отраслей растениеводства на ландшафты Харьковской области (экономико-географический аспект). /Вестник МГУ, серия 5, геогр., № 3,1989 (реф.деп.в ВИНИТИ) № 587. Фахове видання.

Зм модулі 7,8

3

Деякі аспекти моделювання механізму фінансування екологічних заходів./ Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці, освіті.-Кривий Ріг 2002. - С.52-55.

Зм модулі

7,8


4

Сучасні методологічні новації в концепції енерго-виробничих циклів. /Наукові записки Вінницького державного педагогічного універси-тету ім.М.Коцюбинського. Серія: Географія. Випуск 7.- Вінниця, 2004 - С.134-140. Фахове видання.

Зм модулі

4,5,6


5

Некоторые аспекты использования ГИС-технологий в экономиических исследованиях. /Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці, освіті. - Кривий Ріг, 2002. - С.61-64.

Зм модулі

3,4,5


6

Деякі аспекти моделювання механізму фінансування екологічних заходів. /Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці, освіті.-Кривий Ріг 2002. - С.52-55.

Зм модулі

2,4,5


7

Географічний поділ праці або глобальний перерозподіл природних ресурсів? / Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. № 610. Серія геологія, географія, екологія. Харків, 2003.- С. 116-121. Фахове видання*.

Зм модулі

3,4


89

Сучасний погляд на предмет регіоналістики./ Вісник Криворізького економічного інституту. Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, №3, 2004 – С.46-54. Фахове видання*.

Зм модулі

4,5


10

Інфраструктура в умовах транзитивної економіки./ Наукова монографія. Харків: Вид-во «Еко-граф», 2004.- 348 с*.

Зм мод.1-7

11

Сучасна модифікація теорії економічного районування. /Регіональна економіка. №3, 2005.- С.13-28. Фахове видання*.

Зм.мод

4,5


12

Сучасні геоінформаційні системи як середовище управління маркетинговими базами даних./ Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. КЕІ КНЕУ, 2008. – С. 148 – 151.

Зм.мод

2,3,4,5


13

Кооперація від Чаянова до сьогодення./ «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». Ч.2. / Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2012 року. - Умань: Видавець «Сочинський», 2012. 280 с. – С.102-104*.

Зм.мод1,2

2

Загальна екологія та неоекологія

1

Концепция агроэкосистем как теоретическая основа экологически безопасного природопользования./ Труды кафедры размещения производительных сил и технологий производства. Выпуск 1. Кривой Рог,1997.- С.77-85.

Загальна екологія та неоекологія

Мод. 5,

Теми 12-15
19

2

Екологічна проблематика з позицій хорології. /Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Київ-Луцьк, 2000.- С.187-191*.

Мод. 5,

Т.12-15


3

Геоінформаційна система моніторингу навколишнього середовища Кривбасу в середовищі MS Office. Електр. розробка /Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 2001.

Мод. 6,

Т. 17-18


4

Регіоналізація, прикордонні конфлікти та майбутні шляхи розвитку природи і суспільства. /Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию. Сборник научных трудов.- Киев, «Академпериодика», 2003. - С.179-182*.

Мод. 4,5


5

Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми. Наукова монографія. Наукове видання. Київ: Ніка Центр, 2003. -287 с*.

Мод. 4,5,6


6

Географічний простір-час у формуванні просторових соціо-природних систем. /Геоінформатика. Науковий журнал. №1, 2004.- С.57-65. Фахове видання*.

Мод. 4,5


7

Сучасна географічна картина світу і місце в ній глобальної екологічної проблеми. /Український географічний журнал - №2,2004.- С.53-59.Фахове видання*.

Мод. 4,5


89

Концепція ноосферних екосистем та перспективи її розвитку у агроекологічних дослідженнях. /Збірник тез міжвузівської наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2009.- С.6-8*.

Мод. 5


10

Агроекосистема як екологічна ніша людини. /Збірн.наук.праць Уманського ДАУ. Ч.1. Агрономія. Випуск 71. Умань – 2009.- С. 188-199. Фахове видання*.

Мод. 5


11

Екологія – неоекологія – нооекологія – спадкоємні етапи формування предмету екологічних досліджень./ Людина та довкілля .- Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010.

С.7-12. Фахове видання*.Мод. 4


12

Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей В.І.Вернадського. /Ноосфера і цивілізація. Всеукраїнський філософський журнал. Вип. 8-9(11). - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - С.230-241. Фахове видання*.

Мод. 4,5


13

Про сучасні напрями розвитку екологічних досліджень в аграрних ВНЗ України. /Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції. – Ред.- вид. центр УНУС, Умань,2010.- С.3-6*.

Мод. 4,5


14

Просторова структура ноосфери – сучасні реалії і парадокси. /Матеріали Шостих Всеукраїнських науко-вих Таліївських читань.- Харків, 2010, ХНУ ім. В.Н.Каразіна.- с.5-18*.

Мод. 4,5


15

Від неоекології до ноосферології (про напрями теоретичної підготовки екологів)./ Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю 11 - 12 жовтня 2012 року. Ред.:Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2012.- 122 с.- С.16-18*.

Мод. 4,5


16

Про глобальні наслідки регіональних екологічних катастроф./ Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю 11 - 12 жовтня 2012 року. Ред.Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2012.- 122 с.- С.114-117*.

Мод. 4,5


17

Современный ноосферогенез и его реализация в концепции ноосферных екосистем./ «В.И.Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации». Тезисы международной конференции.- Симферополь 23-25 апреля 2013 г.- ИТ «АРИАЛ»,2013. – 256 с.- С.65*.

Мод. 4,5


18

Аналіз методологічних підходів до формування національної екологічної мережі./ Науковий вісник НЛТУ України. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства. Львів:РВВ НЛТУ України,- 2013. – Вип.23.5.- 380 с.- С.68-72. Фахове видання

Мод. 5


19

Про механізми екологічної експансії людства./ Людина та довкілля .- Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.5-21. Фахове видання*.

Мод. 4,5


3

Природні ресурси України

1

Перспективи експорту залізорудної продукції гірничопромислового комплексу України на європейський ринок. /Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці. Випуск ХХІХ, Т.2.Луцьк, 2001. - С.28-33. Фахове видання.

Природні ресурси України

Теми 2,3


6

2

Географічний поділ праці або глобальний перерозподіл природних ресурсів? /Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. № 610. Серія геологія, географія, екологія. Харків, 2003.- С. 116-121. Фахове видання.*

Тема 1,2

3

Інфраструктура в умовах транзитивної економіки./ Наукова монографія. Харків: Вид-во «Еко-граф», 2004.- 348 с.*

Тема 6

4

Сучасні методологічні новації в концепції енерго-виробничих циклів. /Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського. Серія: Географія. Випуск 7.- Вінниця, 2004 - С.134-140. Фахове видання*.

Тема 4,5

5

Сучасна модифікація теорії економічного районування. /Регіональна економіка. №3, 2005.- С.13-28. Фахове видання*.

Тема 1-6

6

Глобалізаційні процеси та трансформація факторів розміщення виробництва. /Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.- №3(11), 2007.- С.107-114. Фахове видання*.

Тема 1-6

4

Рекреаційні ресурси біосфери

1

Досвід проведення краєзнавчої екскурсії на тему «Господарське використання ландшафту». /Тези доповідей. Житомир: Льонок, 1992.- С.69-70.

Рекреаційні ресурси

біосфери

Компл.

практ.


робота


17

2

Геоінформаційна система «Сфера послуг Соцміста Дзержинського району міста Кривого Рогу». Електр. розробка. Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 1999 р.

Компл.

практ.


робота

3

Довідкова геоінформаційна система «Міста України» в середовищі MSOffice. Електр. Розробка./ Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ 2001.

Компл.

Пр.Роб


4

Просторова структура ноосфери та місце у ній об’єктів індустріальної спадщини. /Географічні дослідження Кривбасу. – Випуск 2. – Кривий Ріг, Видавничий дім, 2007. – С.44-47*.

Компл.

практ.


робота

5

Можливості організації спортивного рибальства у Криворізькому регіоні. /Географічні дослідження Кривбасу. Випуск 2. – Кривий Ріг, Видавничий дім, 2007. – С. 97-98.

Компл.

практ.


робота

6

Перспективні напрямки розвитку еколого-етнічного туризму в Уманському краї. /Збірник тез міжвузівської наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2009.- С.67-68*.

Зм.мод.

1-3


7

Використання методики елементарних ГІС для створення географічної бази даних з сільського екотуризму. /Збірник тез міжвузівської наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2009.- С.88-89*.

Зм.мод.

1-3


8

Туризм як галузь відродження українського села. / Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки України».- Умань, УДПУ ім. П.Тичини, 2010.- С.34-36*.

Зм.мод.

1-3


9

Оцінка ресурсів для розвитку спортивного рибальства на Уманщині. /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи інно-ваційного розвитку економіки».- УДПУ ім.П. Тичини, Умань-2010.- С.45-46*.

Компл.

практ.


робота

10

Можливості розвитку екологічного туризму на Уманщині. /Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології: матеріали Третьої міжнародної наукової конференції. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – С. 86 – 88*.

Компл.

практ.


робота

11

Вплив паломницького туризму на розвиток регіону (на прикладі Уманщини). /«Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку». Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю.- Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011.- С. 56-60*.

Компл.

практ.


робота

12

Дослідження екологічного змісту об’єктів туризму Черкаської області з метою створення ГІС. /Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». //Редкол.:Т.С.Нінова (відп.ред.) та ін..- Черкаси: ФОП Белінська О.Б.,2012.- 242 с.- С.192-195*.

Компл.

практ.


робота

13

Екологічний туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Кол. Моногр. /Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини. Умань, 2012.- С.279-281*

Зм.мод.

1-3


14

Про змістовне насичення терміну «зелений туризм»./ Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю 11 - 12 жовтня 2012 року. Ред.Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2012.- 122 с.- С.104-106.*

Зм.мод.

1-3


15

Термінотворення у туризмології та зміст термінів «зелений туризм» та «екологічний» туризм./ Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 22 березня 2013 року Умань, «Візаві», 2013. – 314 с. – С.12-16.*

Зм.мод.

1-3


16

Геоінформатика як новітня технологія у туризмі./ Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 22 березня 2013 року Умань, «Візаві», 2013. – 314 с. – С.82-84.:*

Зм.мод.

1-3


17

Релігійний туризм як акселератор регіонального розвитку (на прикладі Уманщини)./ Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 22 березні 2013 року Умань, «Візаві», 2013. – 314 с. – С.242-245.*

Зм.мод.

1-3


5

Вступ до фаху

1

Екологічна проблематика з позицій хорології. /Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Київ-Луцьк, 2000.- С.187-191.*

Вступ до фаху

Зм.мод.1-4


13

2

Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової пара-дигми. Монографія. Наукове видання. Київ: Ніка Центр, 2003. -287 с*.

Зм.мод

1-7


3

Засадничі принципи ноосферного природокористування у контексті концепції сталого розвитку./ Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, №8, 2006. - С. 74-87. Фахове видання.*

Зм.мод.

3-4


4

Про напрямки розвитку екологічних досліджень в Уманському державному аграрному університеті./ Збірник тез міжвузівської наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2009.- С.3-4.*

Зм.мод.

2-4


5

Концепція ноосферних екосистем та перспективи її розвитку у агроекологічних дослідженнях. /Збірник тез міжвузівської наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 2009.- С.6-8.*

Зм.мод.

1-7


6

Агроекосистема як екологічна ніша людини./ Збірн.наук.праць Уманського ДАУ. Ч.1. Агрономія. Випуск 71. Умань – 2009.- С. 188-199. Фахове видання.*

Зм.мод.

1-5


7

Екологія – неоекологія – нооекологія – спадкоємні етапи формування предмету екологічних досліджень. Людина та довкілля .- Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010.

С.7-12. Фахове видання.*Зм.мод.

1-7


8

Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей В.І.Вернадського. /Ноосфера і цивілізація. Всеукраїнський філософський журнал. Вип. 8-9(11). - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - С.230-241. Фахове видання.*

Зм.мод.

5-7


9

Значення наукової спадщини С.А.Подолинського у формуванні уявлень про збалансоване природокористування. /Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.- №4(24), 2010.- С.111-117. Фахове видання.*

Зм.мод.

5-7


10

Про сучасні напрями розвитку екологічних досліджень в аграрних ВНЗ України. /Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції. – Ред.- вид. центр УНУС, Умань,2010.- С.3-6.*

Зм.мод.

2-4


11

Значение вермикультуры в экологически толерантном природопользовании /Матеріали науково-практичного семінару «Розвиток вермитехнології і агромікробіології в Україні». 27 квітня 2012 р. Півд.філіал НУБіП, Сімферополь, 2012.- С. 7-8.*

Зм.мод.

2-4


12

Від неоекології до ноосферології (про напрями теоретичної підготовки екологів)./ Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства. Збірник тез ІІІ Міжвузівської наукової конференції з міжнародною участю 11 - 12 жовтня 2012 року. Ред.:Непочатенко О.О. Ред-вид.центр УНУС.-Умань,2012.- 122 с.- С.16-18.*

Зм.мод.

1-7

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница