18. 00 ПрофилактикаСкачать 105.6 Kb.
Дата12.11.2016
Размер105.6 Kb.
09.12.13 ºðÎàôÞ²´ÂÆ
08.30 – 18.00 äðàüÆȲÎîÆβ

18.00 “سÙáõÉÇ ³ÏáõÙµ”

18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

19.35, 03.00 Ð/ê “êÇñáí ÉÇ ÏÛ³Ýù”

21.20 ì/ü “ÐÇÝ º·Çåïáë. ÂáõóÝѳÙáÝÇ Ñ»ïù»ñáí”

23.10,05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

23.40 ¶/ü “àõñ»ÙÝ å³ï»ñ³½Ù”

01.40 “гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ”

02.45 “²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó”

09.12.13 Понедельник
08.30 – 18.00 ПРОФИЛАКТИКА

18.00 “Пресс клуб”

18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

19.35, 03.00 Сериал “Жизнь в любви”

21.20 Д/Ф “Древний Египет: Поиски Тутанхамона”

23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

23.40 Х/Ф “Значит, война”

01.40 “Àìàéíêàïàòêåð”

02.45 “Aðàðàòñêая êóõíÿ”

10.12.13 ºðºøÞ²´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

10.45 “Info 100”

11:45,01.50 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “êÇñáí ÉÇ ÏÛ³Ýù”

14.00, 06.00 ¶/ü “àõñ»ÙÝ å³ï»ñ³½Ù”

16.35 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

21.20 “س»ëïñá ßááõ”

23.40 ¶/ü “úñÁ, »ñµ »ñÏñ³·áõݹÁ ϳݷ ³é³í”

10.12.13 Вторник
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Свободный гражданин”

10.45 “Info 100”

11.45,01.50 “Еркирн у еркиры”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Жизнь в любви”

14.00,06.00 Х/Ф “Значит, война”

16.35 Манкакан еркир

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Поколение возрождения”

21.20 ”Маестро шоу”

23.40 Х/Ф “День, когда земля остановилась”


11.12.13 âàðºøÞ² ´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

11.50 “²Ûë ûñÁ”

12.05,04.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “êÇñáí ÉÇ ÏÛ³Ýù”

14.00,05.35 “´ÝáõÃÛ³Ý ûñ³·Çñ”

14.45 , 06.00 ¶/ü “úñÁ, »ñµ »ñÏñ³·áõݹÁ ϳݷ ³é³í”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50 ²åáÉÇïÇϳ

21.20 ì/ü “γåÇï³É”

21.50,08.00 “èáõë³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ó³ÛÝÁ”

23.35 ¶/ü “öáÕáóÇ ³ñù³Ý»ñÁ”


11.12.13 Среда
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

11.50 “Â ýòîò äåíü”

12.05,04.00 Àìàéíêàïàòêåð

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Жизнь в любви”

14.00,05.35 “Дневник природы”

14.45, 06.00 Х/Ф “День, когда земля остановилась”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50 Àïîëèòèêà

21.20 Д/Ф “Капитал”

21.50,08.00 “Голос армянской диаспоры”

23.35 Х/Ф “Короли улиц”

12.12.13 ÐÆܶ޲´ÂÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “POP »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 гÛÇ áõÅÁ

12.50,19.35, 03.00 Ð/ê “êÇñáí ÉÇ ÏÛ³Ýù”

14.00 “Ø»ñ ٻͻñÁ”

14.45, 05.35 ¶/ü ” öáÕáóÇ ³ñù³Ý»ñÁ ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.50,03.55 “²½³ï ù³Õ³ù³óÇ”

21.15,02.05 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

21.45,01.40 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

23.35 ¶/ü “Ê»É³Ñ»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ”

12.12.13 Четверг
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “POP музыка”

10.45 “Info 100”

12.00,08.00 Сила армян

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Жизнь в любви”

14.00 “Великие наши”

14.45, 05.35 Х/Ф “Короли улиц”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.50,03.55 “Свободный гражданин”

21.15,02.05 Êóëüòóðà Àðìåíèè

21.45,01.40 “Ãðîìîãëàñíî”

23.35 Х/Ф “Безумное свидание”


13.12.13 àôð´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “¼³ñÃáÝùÇ ë»ñáõݹ”

10.45 “Info 100”

11.45 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

12.50, 19.35, 03.00 Ð/ê “êÇñáí ÉÇ ÏÛ³Ýù”

14.00 “γåÇï³É”

14.45, 06.00 ¶/ü “Ê»É³Ñ»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00, 23.10, 05.05 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

19.05,08.00 гٳÛÝù³å³ïÏ»ñ

21.20,04.00 ì/ü “20-ñ¹ ¹³ñÇ ³Ù»Ý³³ÕÙϳѳñáõÛó ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ”

21.45,01.50 ²åáÉÇïÇϳ

23.35 ¶/ü “ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ ¹»åÇ »ñÏñ³·Ý¹Ç Ï»ÝïñáÝ”

01.30 “æ³½Ç Å³Ù”


13.12.13 Пятница
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Поколение возрождения”

10.45 “Info 100”

11.45 “Ãðîìîãëàñíî”

12.50, 19.35, 03.00 Сериал “Жизнь в любви”

14.00 “Капитал”

14.45, 06.00 Х/Ф “Безумное свидание ”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00, 23.10, 05.05 Åðêðè àðöû

18.45 “Телефутбол +”

19.05,08.00 Àìàéíêàïàòêåð

21.20,04.00 Д/Ф “Самые громкие преступления XX века”

21.45,01.50 Àïîëèòèêà

23.35 Х/Ф “Путешествие к центру земли”

01.30 “Âðåìÿ äæàçà”

14.12.13 Þ²´²Â
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “²ßáõÝ 2013” »ñ·Ç å³ñÇ Ñ»éáõëï³÷³é³ïáÝ”

10.45 “سÙáõÉÇ ³ÏáõÙµ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

13.20,01.10 “س»ëïñá ßááõ”

14.40, 06.00 ¶/ü “ֳݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ ¹»åÇ »ñÏñ³·Ý¹Ç Ï»ÝïñáÝ”

16.45 “лéáõëï³ýáõïµáÉ +”

17.15,02.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

18.00 ºñÏñÇ Ñ³ñóÁ

18.45 “æ³½Ç Å³Ù”

19.35 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

20.00 “øñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÔ

21.20 “´³ñÓñ³Ó³ÛÝ”

22.00 “гÛÇ áõÅÁ”

22.35 “ºñÏÇñÝ áõ »ñÏÇñÁ”

23.20 ¶/ü “ÞÝ»ñÇÝ ëÇñ»ÉÁ å³ñï³¹Çñ ¿”

14.12.13 Суббота
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

09.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Телевизионный фестиваль песни и танца “Осень 2013”

10.45 “Пресс клуб”

12.35,17.45 Манкакан еркир

13.20,01.10 ”Маестро шоу”

14.40, 06.00 Х/Ф “Путешествие к центру земли”

16.45,03.40 “Телефутбол +”

17.15,02.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

18.00 Åðêðè àðöû

18.45 “Âðåìÿ äæàçà”

19.35 Êóëüòóðà Àðìåíèè

20.00 “Уголовный процесс”

21.20 “Ãðîìîãëàñíî”

22.00 “Сила армян”

22.35 “Еркирн у еркиры”

23.20 Х/Ф “Любовь к собакам обязательна”


15.12.13 ÎÆð²ÎÆ
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 ºñÏÇñÝ ³Ûëûñ

09.15 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

09.50 “´³ñ¨ ºñÏÇñ”

11.50 “²ßáõÝ 2013” »ñ·Ç å³ñÇ Ñ»éáõëï³÷³é³ïáÝ”

12.35,17.45 سÝÏ³Ï³Ý »ñÏÇñ

12.50 æ³½Ç Å³Ù

13.30 “Ø»ñ ٻͻñÁ”

14.00 “гÛÇ áõÅÁ”

14.45, 06.00 ¶/ü “ÞÝ»ñÇÝ ëÇñ»ÉÁ å³ñï³¹Çñ ¿”

16.45 Øß³ÏáõóÛÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

17.15,03.45 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ËáѳÝáó

17.55 ²åáÉÇïÇϳ

18.45 “ÊÙµ³·Çñ”

19.35,04.00 “øñ»³Ï³Ý í³ñáõÛÔ

20.00,08.00 “´ÝáõÃÛ³Ý ûñ³·Çñ”

21.20,05.05 “س»ëïñá ßááõ”

22.30,04.30 “ºñÏñÇ ß³µ³ÃÁ”

23.15 ¶/ü “ä³ï³Ý¹Á“
15.12.13 Воскресенье
08.30,09.30,10.30,11.30,12.30, 14.30,15.30,16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 06.30,07.30 Åðêèðí àéñîð

9.15 Aðàðàòñêая êóõíÿ

09.50 “Çäðàâñòâóé ñòðàíà”

11.50 “Телевизионный фестиваль песни и танца “Осень 2013”

12.35,17.45 Манкакан еркир

12.50 Âðåìÿ äæàçà

13.30 “Великие наши”

14.00 “Сила армян”

14.45, 06.00 Х/Ф “Любовь к собакам обязательна”

16.45 Êóëüòóðà Àðìåíèè

17.15,03.45 Aðàðàòñêая êóõíÿ

17.55 Àïîëèòèêà

18.45 “Редактор’’

19.35,04.00 “Уголовный процесс”

20.00,08.00 “Дневник природы”

21.20,05.05 ”Маестро шоу”

22.30,04.30 “Åðêèðè øàáàòû”

23.15 Х/Ф “Заложница”


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница